created by @keintobi (Github)
improved by @NitroxydeX // v1.0.5  (Github)